HundelexikonHavaneser

Havaneser

© Pixabay, buchsammy (#1134492)